Installation

The End of History

Meliksetian + Briggs, 2018

Los Angeles

Installation
Installation
Total, 2017

Total, 2017

Axiom, 2017

Axiom, 2017

Stasis, 2017

Stasis, 2017

Ratio, 2017

Ratio, 2017

Icon, 2017

Icon, 2017